Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden &Cricket

Gevestigd aan de Lassuslaan 158, 8031 XK Zwolle, Nederland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71884572

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1. Aanbod / Aanbieding: voorstel door Leverancier aan Afnemer tot het sluiten van een Overeenkomst, bijvoorbeeld in een offerte of online.
2. Afnemer: de natuurlijk of rechtspersoon die Leverancier opdracht geeft tot het leveren van Producten en wederpartij bij de Overeenkomst met Leverancier in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
3. Consument: de Afnemer die bij het aangaan van de Overeenkomst met Leverancier niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Leverancier: de contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met de Afnemer en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.
6. Modelformulier: het modelformulier dat door Leverancier op haar website aan de Consument ter beschikking wordt gesteld en welk formulier de Consument in staat stelt gebruik te maken van zijn Herroepingsrecht.
7. Order: de opdracht tot het leveren van Producten door Leverancier alsmede het plaatsen van een bestelling daartoe.
8. Overeenkomst: de afspraak tussen Leverancier en de Afnemer op basis waarvan Leverancier Producten aan de Afnemer levert.
9. Partijen: Leverancier en de Afnemer gezamenlijk.
10. Producten: alle zaken, waaronder doch niet uitsluitend humaan voedsel op basis van insecten, die het onderwerp zijn van de Overeenkomst.
11. Schriftelijk: onder "schriftelijk" valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van, door en met Leverancier, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 • Eventuele voorwaarden van de Afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 • Wanneer door Leverancier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Afnemer kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Leverancier de onderhavige voorwaarden toepast.
 • Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen een rechtstreeks beroep op deze voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
 • Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Leverancier in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Leverancier vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 • Leverancier behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Leverancier zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Afnemer toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Afnemer in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.
 • Artikel 3. Aanbiedingen en prijzen

  • Alle Aanbiedingen van Leverancier zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
  • De prijzen in de Aanbiedingen van Leverancier zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele voor de levering van de Order te maken transport- en verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
  • Producten op de website van Leverancier worden aangeboden op aantal en gewicht. Het verwerken van (verse) producten is mensenwerk. Opgegeven gewichten zijn derhalve altijd een inschatting. Afwijkingen van het bestelde gewicht is derhalve mogelijk. Mocht er onverhoopt te weinig worden geleverd, dan heeft de Afnemer de mogelijkheid om een klacht bij Leverancier in te dienen.

  Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

  1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Leverancier eerst dan tot stand nadat Leverancier een Order schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De orderbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Afnemer daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
  2. Voor Orders die via de website van Leverancier worden geplaatst geldt, in afwijking van lid 1 van dit artikel, dat de Overeenkomst tussen Leverancier en de Afnemer tot stand komt nadat de Afnemer het bestelproces op de website heeft doorlopen en de betaling van het orderbedrag aan Leverancier heeft voldaan. Leverancier zal de Order vervolgens zo spoedig mogelijk per mail aan de Afnemer bevestigen.

  Artikel 5. Betaling

  1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling door middel van factuur, dient de betaling van de factuur te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
  2. Indien – in afwijking van lid 1 van dit artikel – is overeengekomen dat betaling van de Producten vooraf geschiedt via de Website van Leverancier, dan vindt betaling plaats door volledige vooruitbetaling in één keer via een op de website van Leverancier aangeboden betaalwijze(n). De Afnemer ontvangt na betaling een gespecificeerde factuur van Leverancier per mail.
  3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
  4. De Afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Leverancier maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Afnemer. In dat geval is de Afnemer een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Voor Consumenten bedraagt dit een percentage van ten minste 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Leverancier gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
  5. Indien de Afnemer niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Leverancier bevoegd de nakoming van de jegens de Afnemer aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Leverancier het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Afnemer te twijfelen.
  6. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Afnemer of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Leverancier en de verplichtingen van de Afnemer jegens Leverancier onmiddellijk opeisbaar.

  Artikel 6. Levering en leveringstermijnen

  1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan het door de Afnemer opgegeven leveringsadres. De transport- en verzendkosten zijn voor rekening van de Afnemer en zullen door Leverancier duidelijk in het aanbod worden vermeld.
  2. Indien Leverancier gegevens behoeft van de Afnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Afnemer alle benodigde gegevens aan Leverancier ter beschikking heeft gesteld.
  3. Indien Leverancier een termijn voor levering of de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
  4. Het risico betreffende de Producten gaat over op de Afnemer op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de zaken door de Afnemer in ontvangst zijn genomen.
  5. De Afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
  6. Indien de levering van zaken niet kan plaats vinden door een oorzaak die aan de Afnemer kan worden toegerekend (bijvoorbeeld in het geval er niemand op het adres aanwezig is die de zending in ontvangst kan nemen), behoudt Leverancier zich het recht voor de zending mee terug te nemen en de kosten die met het transport gemoeid waren aan de Afnemer in rekening te brengen. Leverancier zal in dat geval de bestelde Producten op (laten) slaan en Afnemer vervolgens een termijn van 7 kalenderdagen de mogelijkheid bieden om de Producten alsnog bij Leverancier op locatie af te halen. Indien Afnemer nalaat de Producten binnen deze periode bij Leverancier af te (laten) halen, is Leverancier gerechtigd de Producten voor de uitvoering van andere Overeenkomst aan te wenden en alle kosten voor het transport en opslag van de Producten alsmede de eventuele waardevermindering aan de Afnemer in rekening te brengen.
  7. Leverancier wordt geacht aan zijn leveringsverplichting te hebben voldaan op het moment hij de Producten op het overeengekomen tijdstip op het overeengekomen afleveradres heeft geprobeerd af te leveren, maar aflevering ingevolge lid 6 van dit artikel niet mogelijk bleek.
  8. Leverancier behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.

  Artikel 7. Zichttermijn en herroepingrecht

  1. Gezien de aard van de Producten, is het herroepingsrecht op de Producten ten aanzien waarvan een Overeenkomst op afstand werd gesloten in overeenstemming met de wet (art. 6:230p sub f onderdeel 2 BW) uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bij het Aanbod op de website van Leverancier zal telkens duidelijk worden vermeld of de Consument het recht heeft de Overeenkomst ten aanzien van een bepaald Product te ontbinden.
  2. Indien de Consument recht heeft op ontbinding van de Overeenkomst binnen de zichttermijn, dan zal het aanbod een zichttermijn van ten minste 14 kalenderdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de Consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is in dat geval pas definitief als 14 kalenderdagen na ontvangst van de Producten zijn verstreken.
  3. Tijdens de zichttermijn heeft de Consument een Herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen Producten te retourneren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  4. De Consument kan het Herroepingsrecht uitsluitend inroepen door Leverancier binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst door of namens de Consument per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen. Leverancier zal daartoe een Modelformulier op haar website ter beschikking stellen. Het ingevulde Modelformulier dient te worden verstuurd per email aan info@encricket.com.
  5. Indien door de Consument een beroep wordt gedaan op het Herroepingsrecht zal Leverancier het eventueel reeds door de Consument betaalde bedrag terugbetalen binnen 14 dagen na ontvangst van de mededeling, die strekt tot ontbinding van de overeenkomst.
  6. De Consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn Herroepingsrecht indien de Producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. De Consument dient na het inroepen van het Herroepingsrecht het geleverde binnen 14 kalenderdagen retour te zenden aan Leverancier. De kosten waarvan voor rekening van de Consument komen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

  Artikel 8. Kwaliteit, hygiëne, conformiteit en garantie

  1. Leverancier garandeert dat alle door haar geleverde Producten vers en van goede kwaliteit zijn, dat wil zeggen dat de geleverde Producten de versheid, houdbaarheid en smaak bieden die daarvan mag worden verwacht en dat de Producten van de hiervoor gebruikelijke kwaliteit zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de hier in redelijkheid te stellen eisen c.q. de expliciet tussen partijen overeengekomen eisen.
  2. Leverancier heeft het recht om een alternatief, vervangend Product van gelijke kwaliteit en prijs aan de Afnemer te leveren, indien een besteld Product niet op voorraad is. Indien Leverancier overgaat tot levering van een alternatief Product, zal Leverancier de Afnemer hiervan vooraf op de hoogte stellen.
  3. De Afnemer is verplicht de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst op versheid, gewicht, soort en aantal te inspecteren en daarbij gebleken gebreken of verkeerd geleverde Producten binnen 24 uur te melden. Meldingen kan de Afnemer doorgeven per mail aan info@encricket.com.
  4. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij Leverancier in geval van gebreken de Producten, geheel naar eigen inzicht, eerst zal naleveren/herstellen alvorens te crediteren. Wanneer een Product niet kan worden nageleverd of wanneer de Afnemer aangeeft dat het naleveren van het Product aantoonbaar zinloos is geworden, zal Leverancier het aankoopbedrag aan de Afnemer terug betalen.
  5. Leverancier voldoet aan de HACCP eisen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Leverancier ziet er op toe dat de opslag en het vervoer van haar Producten onder de juiste omstandigheden plaatsvinden.
  6. Afbeeldingen, (technische) beschrijvingen, kleuren, smaken, maten en gewichten, worden door Leverancier te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde zaken met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Afnemer geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de Overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

  Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door Leverancier geleverde Producten blijven eigendom van Leverancier tot op het moment dat de Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Leverancier uit hoofde van enige met Leverancier gesloten Overeenkomst tot het leveren van Producten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen.
  2. Afnemer is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Leverancier eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit onder de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van Afnemer valt.
  3. Het is aan de Afnemer niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op Producten welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Leverancier. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen Producten, zal de Afnemer Leverancier hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen.
  4. Op de afgeleverde Producten die door betaling in eigendom van Afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van Leverancier bevinden, behoudt Leverancier zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Leverancier uit welke hoofde dan ook nog jegens de Afnemer mocht hebben.
  5. De Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten gescheiden van andere Producten, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Leverancier te (doen) houden.
  6. De Afnemer is verplicht de Producten voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Leverancier op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Afnemer op verzekeraars van de Producten uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Leverancier zulks wenst, door de Afnemer aan Leverancier stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Leverancier tegen de Afnemer.

  Artikel 10. Aansprakelijkheid

  • Indien Leverancier aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de Producten waaruit de schade voortvloeit. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Leverancier kunnen worden toegerekend;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  • Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en imagoschade.
  • Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat Leverancier is uitgegaan van door de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Eventuele kosten die hieruit voor Leverancier voortvloeien komen voor rekening van Afnemer.
  • De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier.

  Artikel 11. Verjaringstermijn

  In alle gevallen is de termijn waarbinnen Leverancier tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot maximaal 1 jaar na levering van de betreffende Producten waarop de schade ziet.

  Artikel 12. Vrijwaring

  Afnemer vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of het gebruik van de Producten schade lijden en waarvan de oorzaak aan Afnemer toerekenbaar is. Indien Leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Afnemer gehouden Leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Afnemer in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Afnemer.

  Artikel 13. Overmacht

  1. Ingeval er sprake is van overmacht is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de Afnemer voor een redelijke termijn op te schorten zonder enige schadevergoedingen gehouden te zijn.
  2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Leverancier, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Leverancier waardoor Leverancier de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren.
  3. Indien Leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
  4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen e.d., verhindering van de werkzaamheden door natuurverschijnselen, weersomstandigheden welke van zodanige aard zijn dat de werkzaamheden in redelijkheid niet kunnen worden voortgezet zonder gevaar op te leveren voor zaken en/of personen, door wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en vertragingen in de levering.

  Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting1. Op alle tussen Leverancier en de Afnemer gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Leverancier haar zetel heeft. In geval van een geschil met een Consument geldt afwijkend dat het geschil zal worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van de Consument. Dit laat onverlet dat Leverancier met de Afnemer kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.